• Uncategorized
  • 0

Få ut information från Hyper-V hostar & virtuella maskiner

Här är ett litet enkelt knep om hur man kan få ut information från både en Hyper-V host som virtuella maskiner på hosten (genom Remote Procedure Call – RPC för kommunikation), här är det gjort lite enklare då jag använder en External switch och har de virtuella maskinerna på samma nät.

WMI OS Version

 

Get-WmiObject -Class Win32_OperatingSystem -ComputerName Hyper-V-24,HOST02,DC01,ISCSI | Select-Object PSComputer Name, Caption, BuildNumber, Version, FreePhysicalMemory | Format-Table -AutoSize

 

Vill man veta all info om en maskin och dess Win32_OperatingSystem klass, använd kommandot

Get-WmiObject -Class Win32_OperaingSystem -ComputerName Hyper-V-24 | Select-Object *

 

:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: